دانشگاه علوم پزشکی اصفهان - بیمارستان الزهرا

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان - بیمارستان خورشید

دانشگاه علوم پزشکی اهواز - بیمارستان امام خمینی

دانشگاه علوم پزشکی اهواز - بیمارستان گلستان

دانشگاه علوم پزشکی ایران - بیمارستان شهید هاشمی نژاد

دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله - بیمارستان بقیه الله

دانشگاه علوم پزشکی تبریز - بیمارستان امام رضا (ع)

دانشگاه علوم پزشکی تهران - بیمارستان امام خمینی

دانشگاه علوم پزشکی تهران - بیمارستان دکتر شریعتی

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - بیمارستان آیت الله طالقانی

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - بیمارستان شهید لبافی نژاد

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - بیمارستان شهید مدرس

دانشگاه علوم پزشکی شیراز - بیمارستان نمازی

دانشگاه علوم پزشکی مشهد - بیمارستان امام رضا (ع)

دانشگاه علوم پزشکی مشهد - بیمارستان قائم