رئیس و دبیر هیئت مدیره

avatar

محسن نفر

nafar@sbmu.ac.ir

avatar

شهرزاد عصاره

ossareh_s@hotmail.com


عضو اصلی هيات مديره

avatar

شهناز اتابك

shahnazatabak@yahoo.com

avatar

ايوب پزشگی

dr.a.pezeshki@gmail.com

avatar

مسعود خسروي

drmasoudkhosravi@gmail.com

avatar

نکيسا هومن

hooman.n@iums.ac.ir


عضو علی‌البدل هيات مديره


بازرس اصلی


بازرس علی‌البدل

avatar

زهرا شفيعي

shafiei@yahoo.com