شرح وظایف کمیته ها در پی تشکیل کمیته های مذکور، اعلام خواهد شد.