سمینار سراسری سال 1401 تهران هتل هما 12 الی 15 مهر

برنامه علمی

اسلاید های برنامه

دکتر آموزگاردکتر ابوالقاسمی / دکتر احمدی / دکتر اطمینان / دکتر اعتمادی / دکتر تمدندار 

دکتر جعفری / دکتر حاجی سلیمی / دکتر حاجیان / دکتر حامدی/  دکتر حامی 

دکتر حاکمی/  دکتر خسروشاهی / دکتر خسروی / دکتر دادخواه / دکتر دادرس 

دکتر سبزقبایی / دکتر سلیمانیان  /دکتر سماوات / دکتر شجاع مرادی /دکتر صباغیان 

دکتر صددادی /دکتر صدوق /دکتر صمدیان /دکتر عدالت نژاد /دکتر غیاثی /دکتر فریدون 

دکتر محمدیدکتر مرتضوی /دکتر مرغوب /دکتر مریم محمدی /دکتر منفرد /دکتر میلادی پور 

دکتر ناصری /دکتر نجفی /دکتر هادیان /دکتر هاشمی /دکتر پزشگی /دکتر یعقوبی

 

 سمینار سراسری انجمن پیوند اعضاء ایران با همکاری انجمن نفرولوژی ایران، اسفندماه سال 1397 در بیمارستان فرهیختگان دانشگاه آزاد برگزار گردید.

برنامه علمی

فایل سخنرانی های ضبط شده

اسلایدها

 

سمینار سراسری انجمن، با موضوع "ديابت و نفروپاتي ديابتي" مهرماه سال 1397 در هتل اسپيناس برگزار گردید.

برنامه علمی

فایل کتاب

اسلايدها

 

سمینار سراسری انجمن، با موضوع "راهکارهای درمانی بیماری مزمن کلیه" آبان 1395 در هتل اسپیناس برگزار گردید.

برنامه علمی

فایل کتاب

اسلایدهای سمینار

 

 

سمینار سراسری انجمن، با موضوع "دستورالعمل های درمانی بیماریهای گلومرولی" بهمن 1393 در مرکز طبی کودکان برگزار گردید.

برنامه علمی

فایل کتاب

اسلایدهای سمینار