ميترا ناصري

naserim@mums.ac.ir

سمت : عضو انجمن

    عضو هیئت علمی : خیر

رتبه دانشگاهی : دانشیار

دانشگاه محل خدمت : دانشگاه علوم پزشکی مشهد

بیمارستان محل خدمت : دکتر شیخ