معصومه محکم

mohkam@sbums.ac.ir

سمت : عضو انجمن

    عضو هیئت علمی : بله

رتبه دانشگاهی : استاد

دانشگاه محل خدمت : علوم پزشکی تهران

بیمارستان محل خدمت : مفید