آلاله قيصري

gheisari@med.mui.ac.ir

سمت : عضو انجمن

    عضو هیئت علمی : بله

رتبه دانشگاهی : استاد

دانشگاه محل خدمت : علوم پزشکی اصفهان

بیمارستان محل خدمت : الزهرا (س)