سيدطاهر اصفهاني

esfahani@sua.tums.ac.ir

سمت : عضو انجمن

    عضو هیئت علمی : خیر

رتبه دانشگاهی : استادیار

دانشگاه محل خدمت : دانشگاه علوم پزشکی تهران

بیمارستان محل خدمت : مرکز طبی کودکان