سعيده پرورش

a@isniran.org

سمت : عضو انجمن

    عضو هیئت علمی : بله

رتبه دانشگاهی : استادیار

دانشگاه محل خدمت : علوم پزشکی کرمان

بیمارستان محل خدمت : نامشخص