فرزانه غضنفري پور

F_ghazanfaripoor@kmu.ac.ir

سمت : عضو انجمن

    عضو هیئت علمی : بله

رتبه دانشگاهی : استادیار

دانشگاه محل خدمت : علوم پزشکی کرمان

بیمارستان محل خدمت : افضلی پور