شرح وظايف کمیته صنفی:

1- ایجاد و حفظ اتحاد بین نفرولوژیستها با همه سلایق با محوریت انجمن

2- صیانت از حرفه پزشکی و رشته نفرولوژی در برابر تهاجمات عمدی و غیرعمدی

3- ارتباط کامل با کمیته اخلاق جهت حفظ کرامت پزشک و بیمار

4- حضور فعال بعنوان مشاور علمی و صنفی و تاثیرگذاری در تصمیمات کنار:

   الف) معاونتهای مختلف وزارتخانه برای تدوین و اصلاح قوانین

   ب) معاونت درمان برای تعرفه گذاری

   ج) نظام پزشکی برای تعرفه نگاری

   د) هیات امنای موسسات ارزی برای توزیع منابع

   ح) کارخانجات تولید و وارد کننده تجهیزات پزشکی سرمایه ای و مصرفی برای بهبود کیفیت

5- ترغيب و تشويق همكاران براي قبول پست هاي وزارتي و دانشگاهي براي تاثيرگذاري بيشتر در تصميمات

6- ترغيب و تشويق همكاران براي عضويت و شركت در كميته هاي وزارتي، دانشگاهي و بيمارستاني

7- تلاش فعال براي حراست از حقوق قانوني همكاران

   الف) ترغيب و تشويق همكاران براي عضويت و مشاركت در هيات هاي بدوي و تجديدنظر نظام پزشكي

   ب) ترغيب و تشويق همكاران براي مشاركت در كميسيون هاي پزشكي قانوني

   ج) حراست از اقدامات درماني عملي و فعاليتهاي خاص نفرولوژي (حتي در مواردي كه تعرفه پايين دارد)

   د) احياي اقدامات درماني مشترك با ساير رشته ها

   ح) تلاش براي شناسايي اقدامات درماني و تشخيصي موثر در نفرولوژي كه انجام نمي شود از جمله سونوگرافي،       مطالعات الكتروفيزيولوژيك مثانه، سنگ شكني، اقدامات آندوسكوپيك

   و) تلاش فعال براي افزودن موارد فوق به كوريكولوم هاي آموزشي دوره فوق تخصصي و برگزاري كارگاه ها

   ز) تلاش فعال براي مديريت و آموزش همكاران فعال در نفرولوژي مانند متخصصين داخلي، پزشكان عمومي و   پرستاران

   ه) ارائه برنامه و راه حل براي مناطق محروم از خدمات نفرولوژي