شرح وظايف كميته آموزش:

هدف کلي: ارتقاء دانش نفرولوژی در گروه های مختلف

اهداف بینابینی: ارتقا دانش نفرولوژی در گروه های فوق تخصصی نفرولوژی، داخلی، پزشکی عمومی، پرستاران و جامعه

رویکرد های آموزشی:

   برگزاری سمینارهای ماهیانه در غالب برنامه بازآموزی مدون در تهران و دیگر شهرها

   برگزاری سمینار بین المللی در رشته نفرولوژی هر دو سال

   برگزاری سمینارهای کشوری در رشته نفرولوژی

   برگزاری کارگاه های آموزشی مانند پاتولوژی کلیه، ایمونولوژی پیوند، دیالیز مداوم و سونوگرافی

   همکاری به صورت معرفی سخنران و برنامه ریزی با سایر تخصص ها در برگزاری سمینارهای مربوط

   برگزاری روز جهانی کلیه برای آموزش عموم

   همکاری در سمینارهای پرستاری دیالیز و پیوند

   تهیه پمفلت و کتاب های آموزشی

   برنامه ریزی برای آموزش مجازی

   برقراری ارتباط با اساتید برجسته دنیا در جهت بهبود آموزش نفرولوژی

   همکاری جهت ارتقاء دانش نفرولوژی در منطقه