کتاب همودیالیز (تالیف: دکتر منوچهر امینی)

کتاب همودیالیز تالیف جناب آقای دکتر منوچهر امینی 

مقدمه کتاب: کتاب پیش رو به گونه ای نوشته شده است که بتواند علاوه بر شرح بعضی مکانیسم های پیچیده در دیالیز، برخی از سوالات را پاسخ داده و بر نکات کاربردی تاکید کند. تعدادی از مباحث مطرح شده عبارتند از: فیزیولوژی دیالیز، کفایت دیالیز و برنامه نرم افزاری محاسبه آن، تنظیم دوز آنتی بیوتیکها و تاکید بر موضوع بسیار مهم پیشگیری از عفونت کاتتر دیالیز و ارائه دستورالعمل مربوطه و موضوعات کاربردی دیگر. امید است مطالب این کتاب مورد استفاده قرار گیرد.

فایل کتاب

نظر خود را درج نمایید