مجمع عمومی نوبت دوم

گهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه انجمن نفرولوژی ایران(نویت دوم)
بدینوسیله از تمامی اعضای پیوسته انجمن (نفرولوژیستهای بالغین و نفرولوژیستهای اطفال) دعوت می شود جهت حضور در مجمع عمومی عادی سالیانه انجمن نفرولوژی ایران(نوبت دوم) در تاریخ دوشنبه ۳۱ مردادماه 1401، در سالن اجتماعات بیمارستان هاشمی نژاد تهران، از ساعت 9 تا 11 صبح حضور یابند.

( جزئیات در متن آگهی)

نظر خود را درج نمایید