شرایط عضویت در سال 1402

هر یک از اعضای انجمن سالانه مبلغی را بر اساس مصوبه هیات مدیره بعنوان حق عضویت پرداخت می نمایند. میزان حق عضویت، سالانه تعیین میگردد که در سال 1401 این مبلغ 300 هزار تومان میباشد و برای سال 1402 مبلغ 350 هزار تومان میباشد که بر اساس مصوبات اساسنامه باید تا 6 ماهه اول سال و ترجیحا 3 ماهه اول سال پرداخت گردد.

نظر خود را درج نمایید