عضویت در انجمن به طرق زیر میباشد:

1- عضویت پیوسته: کلیه افرادی که حداقل دارای مدرک فوق تخصص نفرولوژی(بالغین واطفال) باشند، طبق ضوابط مذکور در اساسنامه انجمن میتوانند به عضویت انجمن در آیند.

2- عضویت وابسته: کلیه افرادی که دارای مدرک تخصص داخلی با تبحر نفرولوژی باشند، میتوانند به عضویت انجمن در آیند.

3- عضویت افتخاری: کلیه شخصیت های ایرانی و خارجی که مقام علمی، فرهنگی و اجتماعی آنان حائز اهمیت خاص باشد و یا در پیشبرد اهداف انجمن بتوانند کمک موثری بنمایند، میتوانند به عضویت انجمن در آیند.

 

هر یک از اعضای انجمن سالانه مبلغی را بر اساس مصوبه هیات مدیره بعنوان حق عضویت پرداخت می نمایند. میزان حق عضویت، سالانه تعیین میگردد که در سال 1402 مبلغ 350 هزار تومان میباشد که بر اساس مصوبات اساسنامه باید تا 6 ماهه اول سال و ترجیحا 3 ماهه اول سال پرداخت گردد.