سمینار دیالیز صفاقی

یکصد و چهلمین جلسه علمی انجمن نفرولوژی ایران با موشوع "دیالیز صفاقیمورخ پنجشنبه 26 دیماه 98 در دفتر انجمن نفرولوژی ایران برگزار می گردد. 

برنامه علمی

نظر خود را درج نمایید