کتاب مشاورهای نفرولوژی تاریخ انتشار : پاییز 1399

كتاب ديابت و نفروپاتي ديابتي تاریخ انتشار : مهر 1397

كتاب راهكارهاي درماني بيماري مزمن كليه تاریخ انتشار : پاییز 1395

كتاب دستورالعمل هاي درماني بيماريهاي گلومرولي تاریخ انتشار : بهمن 1393

کتاب اورژانس های نفرولوژی تاریخ انتشار : دی 1391

کتاب تازه های دیالیز و بیماری مزمن کلیه تاریخ انتشار : بهمن 1391

کتاب راهکار های بالینی در پیوند کلیه تاریخ انتشار : شهریور 1389