آئین نامه آموزش دوره دیالیز ویژه متخصصین داخلی

آِئین نامه آموزش دوره دیالیز ویژه متخصصین داخلی را ملاحظه فرمایید.
لطفا توجه فرمائید که این دوره فقط برای متخصصین داخلی " شاغل " در " بخشهای دیالیز شهرستانهایی " است که " نفرولوژیست ندارند " و شامل همه متخصصین داخلی نمی گردد و می بایست متخصصین داخلی آموزش گیرنده " شاغل در بخش مربوطه " باشند.

نظر خود را درج نمایید