فخرالسادات مرتضوي

fmortazavi@tbzmed.ac.ir

سمت : عضو انجمن

    عضو هیئت علمی : خیر

رتبه دانشگاهی : استادیار

دانشگاه محل خدمت : علوم پزشکی تبریز

بیمارستان محل خدمت : مرکز طبی کودکان