شرح وظايف كميته دياليز صفاقي:

1- رجیستری تمام بیماران دياليز صفاقي

2- آشنايي بیماران نارسایی کلیه با اين روش

3- آموزش پرستاران بواسطه سمينار و كارگاه هاي آموزشي

4- کنگره های سراسری دیالیز صفاقی

5- تهیه گایدلاین درمانی بر اساس مطالعات کشوری

6- بررسی محلولهای دیالیز و مشاوره با مراكز تهيه محلول