هیات مدیره سال 1394

دکتر محمدرضا گنجی (رئیس)

دکتر محسن نفر (دبیر) 

دکتر شکوفه ساوج (خزانه دار)

اعضای هیات مدیره:

دکتر شهناز اتابک

دکتر پدرام احمدپور

دکتر مسعود خسروی

دکتر شهرزاد عصاره

دکتر حسن ارگانی (علی البدل)

دکتر ایوب پزشکی (علی البدل)

دکتر نکیسا هومن (بازرس)

دکتر فرحناز دادرس (بازرس علی البدل)


هیات مدیره سال 1391

دکتر محمدرضا گنجی (رئیس)

دکتر محسن نفر (دبیر)

دکتر ایرج نجفی (خزانه دار)

اعضای هیات مدیره:

دکتر پدرام احمدپور

دکتر حسن ارگانی

دکتر فرین رشید فرخی

دکتر شهرزاد عصاره

دکتر مسعود خسروی (علی البدل)

دکتر سید طاهر اصفهانی (علی البدل)

دکتر فیروز فصیحی (بازرس)

دکتر رضا افشار (بازرس علی البدل)


هیات مدیره سال 1388

دکتر عزت الله عبدی (رئیس)

دکتر محسن نفر (دبیر)

دکتر ایرج نجفی (خزانه دار)

اعضای هیات مدیره:

دکتر محدرضا گنجی

دکتر حسن ارگانی

دکتر حسن اتوکش

دکتر مینرا مهدوی مزده

دکتر پدرام احمدپور (علی البدل)

دکتر شهناز اتابک (علی البدل)

دکتر فیروز فصیحی (بازرس)

دکتر سمیرا طبیبان (بازدس علی البدل)

هیات مدیره سال 1385

دکتر عزت الله عبدی (رئیس)

دکتر محسن نفر (دبیر)

دکتر ایرج نجفی (خزانه دار)

اعضای هیات مدیره:

دکتر محدرضا گنجی

دکتر حسن ارگانی

دکتر حسن اتوکش

دکتر شکوفه ساوج (علی البدل)

دکتر سمیرا طبیبان (بازرس)

دکتر علی غفاری مقدم (بازرس علی البدل)